bander02

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 : โควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 - 28 มีนาคม 2561 ดูกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร คลิก!