Test 24 05 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความสามารถพื้นฐาน (ข้อเขียน)

ประเภทกลุ่มภาคี ม.ราชภัฏฯ ภาคใต้

(เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ปวช. / นอกระบบ / ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET)

สอบข้อเขียน (ปรนัย) วันที่ 24 พ.ค. 61

(ตรวจสอบรายชื่อ)