ประกาศกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

Member Southern

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561
(สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

Member Southern PKRU