ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษารายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-11.00 น

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

   ดาวน์โหลดเอกสาร