รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2561 (แยกตามคณะ)

  

EDU

SCI

HUSO

MS

Agri

PCIT

 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ผ่อนผันการชำระค่ารายงานตัว จะไม่มีรายชื่อในเอกสารดังกล่าว