ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวก.) ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนผลงานทางวิชาการ “กิจกรรมการติดตามและให้คำปรึกษาเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ” โดยมี ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม รองผู้อำนวยการ สวก. บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร และ รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาในเรื่องการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สวก. จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคนิคการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (ผศ. รศ. และ ศ.) ตลอดจนเป็นการเสริมศักยภาพงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นเพื่อติดตาม และให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญถ่ายกระบวนการทุกขั้นตอนในการผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การกำหนดหัวข้อการวิจัย และแนวทางการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการให้สอดคล้องกับการขอตำแหน่ง และ Workshop รายงานความก้าวหน้าของผลงานอาจารย์ที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการดำเนินงานเชิงรุกในลักษณะนี้ มหาวิทยาลัยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงวิชา อันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งด้านการจัดการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

02

03

04

01

06

05

07