เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 อาจารย์หาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมให้คำแนะนำโครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต  โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้ การบริการวิชาการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

01

03

02