เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวก.) ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการ สวก. ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 

ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผอ.สวก. กล่าวว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่นด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้สอน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คือตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านหลักเกณฑ์การเขียนหนังสือ ตำรา บทความ การผลิตงานวิจัยคุณภาพ นอกจากนั้นเช่นการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนอันเป็นการยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามไปด้วย

01

04

02

03

05