เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ คือ ผศ.นภดล เชนะโยธิน ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการ และ ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช กรรมการ ณ ห้องประชุมพรหมเทพ

1

2

3

4

5

6

7

SAR 01