เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและสรงน้ำพระ เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) นำโดย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในวันปีใหม่ไทยของไทย ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ

DSC 0004

DSC 0041

DSC 0007

DSC 0009

DSC 0011

DSC 0016

DSC 0020

DSC 0026

DSC 0031

DSC 0037

DSC 0060

DSC 0066

DSC 0067