สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่าน นำโดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ (ประธานกรรรมการ) ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง ผศ.นพดล จันระวัง ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง และนายทวิตร นาคะรอด (กรรมการ)

S 63938565

Image00007

Image00020

 

Image00003

Image00005

Image00009

Image00010

Image00011

Image00019