โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560
โครงการเกษตรวิชาการ
ประมวลภาพงานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมนำพา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล PKRU Google Scholar Citations อันดับ 1 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการทำบุญ ปล่อยปลาต้อนรับปีใหม่ 2561
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รางวัลที่ 2 จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในวันภาษาไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ชาวเกาะยาวน้อย
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น
อาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ลำดับที่ 3

ทุนวิจัย

1. ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

2. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 3/2561

3. ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

4. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561

5. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการระหว่างปี)

6. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบเงินกองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561

7. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 4/2560

8. ประชาสัมพันธ์เสนอขอทุนวิจัยตามแผนงาน Spearhead (ด้านสังคม) ภายใต้งบประมาณการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

10. ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"

11. เชิญประชุมเพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562 และขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย