โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2560
โครงการเกษตรวิชาการ
ประมวลภาพงานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมนำพา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล PKRU Google Scholar Citations อันดับ 1 จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
โครงการทำบุญ ปล่อยปลาต้อนรับปีใหม่ 2561
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รางวัลที่ 2 จากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในวันภาษาไทย วันที่ 22 สิงหาคม 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร ชาวเกาะยาวน้อย
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โครงการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น
อาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ลำดับที่ 3

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
   - หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
   - หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
   - หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   - หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

2. มคอ.3-4 แผนการเรียนการสอน / มคอ.5-6 ผลประเมินการเรียนการสอน
    - มคอ.3-6 ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

    - วิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2561 
       ภาคเรียนที่ 1
       ภาคเรียนที่ 2

3. ปฏิทินการศึกษา
    - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
    - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
    - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561    

4. ตารางสอนอาจารย์
    
- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    - ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

rajabhat

agritech all

สื่อมัลติมีเดีย