ปรัชญา
เรียนรู้วิชาการ งานวิจัยเป็นฐาน บริการสังคม

วิสัยทัศน์
ผู้นำองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่การพัฒนาท้องถิ่นอันดามันอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตทางด้านเกษตรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม
2.สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
3.บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
5.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

เอกลักษณ์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการแก่สังคม

อัตลักษณ์
“คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
3. ให้บริการวิชาการตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
4. อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล