งานวิจัยและงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่

ระเบียบการสนับสนุนการทำผลงานวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

- หลักเกณฑ์การให้รางวัลสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

- สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ทุนวิจัย