ชื่อ : นางสาวอัจฉรา โยธารักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์ฮาลาล

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -