ชื่อ : นางสาวอัญชนา อำไพ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -