ชื่อ : นายชัยภูมิ สุขสำราญ

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

 1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน (Post Harvest Management of Horticultural Crops)
 2. การจัดการพืชสวนเพื่อการท่องเที่ยว (Horticulture Management for tourism)

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. ผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าพันธุ์ ‘หมูแดง’ ร่วมเสนอในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553
 2. ผลของ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าพันธุ์ ‘หมูแดง’ ร่วมเสนอในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553
 3. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตกะหล่ำปลีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเสนอในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554

  

ชื่อ : ผศ.ดร.ปรัชมาศ ลัญชานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : -

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

 1. -

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. -

  

ชื่อ : นางสาวณิศชญามณฑ์ รัตนะ

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : ปริญญาตรี ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ปริญญาโท ภาควิชาพืชสวน คณเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

 1. ไม้ดอกไม้ประดับ (Floriculture and Ornamental plants)
 2. การจัดการสถานเพาะชำ (Nursery Managment)

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. จันจิรา รัตนะ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ และ ชินจิ คิคูชิ. 2556.การศึกษาการกระจายตัวของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแววมยุราลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) ที่เป็นเตตระพลอยด์ในประชากรลูกผสมชั่วที่
 2. วารสารวิชาการเกษตร. in press

 

 ชื่อ : นางสาวเบญจพร แก้วอุไทย

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(คอ.บ.)สาขาสถาปัตยกรรม, ปริญญาโท ผังเมืองมหาบัณฑิต(ผ.ม.)สาขาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

 1. การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
 2. การออกแบบภูมิทัศน์
 3. งานช่างเกษตร
 4. การออกแบบภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. เอกสารการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 Thailand Research Expo 2008 ผลงานความจำเป็นและแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนพักอาศัยเขตเมือง กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนบ้านครัวเหนือและชุมชนวัดสุวรรณาราม

 

 ชื่อ : ผศ. โสภา ชูเพ็ง

ตำแหน่ง : ผศ. ระดับ 8

การศึกษา : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินท

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 2. สรีรวิทยาของพืชสวน
 3. การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
 4. การออกแบบภูมิทัศน์
 5. สัมมนาทางพืชสวนประดับ

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. โสภา ทวีคณะโชติ. (2542). การแยกและเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต์ส้มจุก. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. โสภา ทวีคณะโชติ และสมปอง เตชะโต. (2543). ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแยกโปรโตพลาสต์ส้มจุก (Citrus reticulata Blanco.) และการปลูกถ่ายยีนด้วย Agrobacterium. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 22: 15-23.
 3. โสภา ชูเพ็ง. (2548). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเทพธาโร. รายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. (ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์; พวส.)
 4. โสภา ชูเพ็ง. (2553). การขยายพันธุ์กล้วยไม้สิงโตปากนกแก้วด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. รายงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
 5. โสภา ชูเพ็ง. (2553). ผลของวิตามินและ paclobutrazol ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าสิงโตปากนกแก้วในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 421-424.
 6. โสภา ชูเพ็ง และอัจฉรวิทย์ ลักษณะสุต. (2554). ผลของน้ำมะพร้าว BA NAA และพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องนางรุ้งในสภาพปลอดเชื้อ. แก่นเกษตร 39 (ฉบับพิเศษ) : 403-408.

เนื้อหาอื่นๆ...