ชื่อ : นายชัยภูมิ สุขสำราญ

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : -

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

  1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน (Post Harvest Management of Horticultural Crops)
  2. การจัดการพืชสวนเพื่อการท่องเที่ยว (Horticulture Management for tourism)

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

  1. ผลของ 1-Methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าพันธุ์ ‘หมูแดง’ ร่วมเสนอในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553
  2. ผลของ 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) ต่อการชะลอการหลุดร่วงของดอกกล้วยไม้สกุลมอคคาร่าพันธุ์ ‘หมูแดง’ ร่วมเสนอในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553
  3. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตกะหล่ำปลีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเสนอในงานสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554