ชื่อ : อ.ภัทริดา โปฎก

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา :

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

วิชาที่สอน