ชื่อ : ผศ. สุทิพย์ จีนาวุธ

ตำแหน่ง : ผศ. ระดับ 8

การศึกษา : วท.บ. (ประมง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ, วท.ม. (วิทยาศาสตร์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

วิชาที่สอน

 1. เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 2. การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 3. การเลี้ยงปลาน้ำจืด
 4. สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 5. ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 6. เทคโนโลยีการจัดตู้ปลาสวยงาม
 7. พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
 8. โรคสัตว์น้ำ
 9. คุณภาพน้ำและการจัดการ
 10. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

งานวิจัยและงานวิชาการ

 1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากเมล็ดปาล์มน้ำมันเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ปี 2538
 2. การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการใช้กากเมล็ดปาล์มน้ำมันในการเลี้ยงปลาหมอ ปี 2545
 3. ผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการผลิตปลานิลเพศผู้ ปี 2552
 4. การใช้เมล็ดลำไย (Euphoria longana) ป่นในอาหารเลี้ยงปลาดุกรัสเซีย (Clarias garias gariepinu) ปี 2553
 5. ซิสเต็มเมติกของปลาการ์ตูนในประเทศไทย. (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
 6. เอกสารประกอบการสอน การเลี้ยงปลาน้ำจืด
 7. เอกสารประกอบการสอน การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม