ชื่อ : นายสุรวัฒน์ จริงจิตร

ตำแหน่ง : อาจารย์

การศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยง) มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปริญญาโท วศ.ม. (วาริศวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ : 076 – 215133

E-mail : -

 

วิชาที่สอน

  1. เศรษฐศาสตร์และการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
  2. มลพิษทางน้ำ
  3. การเลี้ยงปลาน้ำจืด
  4. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
  5. สัตว์น้ำเศรษฐกิจ