เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

สื่อมัลติมีเดีย