JA Mero - шаблон joomla Новости

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2557


sar02

 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2557 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดูภาพเพิ่มเติม...