JA Mero - шаблон joomla Новости

ขยายเวลาการรับสมัครประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “อันดามัน สีสัน อาเซียน”


news 01 03 58

 

ตามประกาศสำนักวิทยบริการฯ ที่ 2/2559 เรื่อง การประกวดภาพถ่าย “อันดามัน สีสันอาเซียน”ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 นั้น เนื่องจากมีกลุ่มผู้สนใจจำนวนมาก แต่ระยะเวลาการรับสมัครไม่เอื้ออำนวยจึงทำให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนน้อย ดังนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงได้ขยายเวลาการรับสมัครประกวดภาพถ่าย “อันดามัน สีสันอาเซียน”จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสมัครและส่งผลงานด้วยตนเองเท่านั้น โดยรายละเอียดต่างๆ ของการประกวดภาพถ่ายจะยึดตามประกาศสำนักวิทยบริการฯ ที่ 2/2559 ดังเดิม

ประเภทบุคคลทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทนักเรียน / นักศึกษา อายุ 15 - 25 ปี นับถึงวันที่ตัดสินผลงาน

  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศ : ดาวน์โหลดประกาศ

ใบสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร

กติกาและหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด : ดาวน์โหลดกติกาและหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด