JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “รุกและรับ การปรับตัวเข้ากับประชาคมอาเซียนและการใช้สื่ออย่างชาญฉลาด”


news 02 03 58

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอาเซียนสัญจร กิจกรรมการเสวนา เรื่อง “รุกและรับ การปรับตัวเข้ากับประชาคมอาเซียนและการใช้สื่ออย่างชาญฉลาด” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ ๒ ชั้น ๖ อาคาร บรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาดังกล่าว

กำหนดการ : ดาวน์โหลด

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ : ดาวน์โหลด