JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนา "เตรียมความพร้อม IPv6 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"


ipv6

 

ในปัจจุบัน IP Address เป็นปัจจัยหลักอันเป็นรากฐานที่มีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและยังมีความต้องการใช้งานสูงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างมากและมีปริมาณความต้องการสูงจนทำให้ IPv4 ที่เป็น Public หมดไปอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จาก ผู้ให้บริการ Internet ค่ายต่างๆ ไม่สามารถจ่ายหรือขยาย IPv4 ที่เป็น Public ให้กับลูกค้าได้เพิ่มได้ และประกอบกับรัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ.2556-2558) และประชาคมอาเซียน ให้มีการใช้งาน IPv6 เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เห็นว่าเครือข่ายอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นเครือข่ายที่สำคัญและเข้มแข็งอีกกลุ่มหนึ่งที่จะผลักดันการใช้งาน IPv6 ได้เป็นอย่างดีและในอนาคตอันใกล้นี้ระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยต่างๆจะถูกเปลี่ยนการใช้ถ่ายไปสู่ IPv6 อย่างแน่นอน ซึ่งในขณะนี้ยังถูกกำหนดในตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพแล้วและสิ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนถ่ายระบบนั้นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรให้มีความชำนาญและเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนถ่ายในครั้งนี้เป็นอันดับแรก และในช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่าย IPv4 ไปยัง IPv6 นี้ ยังคงต้องใช้ IPv4 อยู่เป็นคู่ขนานดังนั้นในการเสวนาในครั้งนี้จึงเน้นเทคนิคและวิธีการใช้งานแบบ Dual Stack ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง IPv4และ IPv6 และที่สำคัญความเร็วของเครือข่ายของ IPv6 นั้นยังมีผู้ใช้งานค่อนข้างน้อยจึงให้ระบบเครือข่ายที่ใช้ IPv6 มีความเร็วที่สูงมาก ฉะนั้นจึงได้จัดเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถบุคลากรผู้แลระบบเครือข่ายและผู้สนใจด้านIPv6 ขึ้น จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านส่งบุคลากรเข้ารับการเสวนาในครั้งนี้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเสวนา “เตรียมความพร้อม IPv6 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจะช่วยรองรับการขยายตัวในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นในอนาคต ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 (เวลา 9.00 – 17.00 น.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 731 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาดังกล่าว

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนา

 

ลำดับ รายชื่อ หน่วยงาน
1 นายสรายุทธ กูลเกื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2 นายพรศักดิ์ ศรีช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3 นายอิสริช พงษ์ธนู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4 นายสมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5 ซุลกีฟลี นาแว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6 ซุลกิฟลี ยิงทา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7 นายพงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8 นายมโนรส บริรักษ์อราวินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9 นางสาววิจิตรา พรหมจรรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10 นางสาวสุภาพร อ่อนนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11 นายอรรถกร ทองคำชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12 ว่าที่ร้อยตรีบุญมี นิสสัยดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
13 บุญญา วาสี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14 ภิญโญ สารนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15 ว่าที่ ร.ต. นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16 ประสาร โปร่งธุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17 นายชาญวิทย์ คงมัยลิก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18 นายเอกพล เทพวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19 นายนพพล ตันสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

รายละเอียดห้องพัก

 

ลำดับที่ ชื่อที่พัก ราคา/ห้อง ระยะทางจาก มรภ.ภูเก็ต รายละเอียดสำหรับการจอง หมายเหตุ
1 B2 Phuket Boutique & Budget Hotel 550-850 600 เมตร 076 217 997, 8 8263 2897 คลิกดูรายละเอียด ที่พักใหม่ ห้องพักเน้นนอน ห้องน้ำขนาดกระทัดรัด คุณภาพคุ้มราคา
2 Phuketa Phuket Hotel *1,000, *1,200, *1,800 450 เมตร 076 241 427-8 คลิกดูรายละเอียด ที่พักค่อนข้างใหม่ ดูดีมีระดับ มีสระว่ายน้ำขนาดย่อม อยู่ใกล้หน้าปากซอย มรภ.ภูเก็ต
*ราคาห้องปกติ 2,000-5,000 ถ้าแจ้งพนักงานชื่อ ฝน
อ้างชื่อ ดร.พิทา ผอ.สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ภูเก็ต จะได้อัตราราชการที่จองไว้ให้ (ราคาแตกต่างตามวิวและขนาดเล็กน้อย)