JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้การใช้งาน iGLibrary


iGLibrary

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ลงพื้นที่ให้ความรู้การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) iGLibrary ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักพิมพ์ IG Publishing ที่ได้รวบรวมหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกมากกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ สาธารณสุขวิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซีย สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษาพร้อม Tools และเทคโนโลยีของ iGroup Viewer ทั้งนี้สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ URL: http://portal.igpublish.com/iglibrary หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย อาคารหอสมุดเก่าชั้น 2