JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมระบบสายสัญญาณและติดตั้ง


arit

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประสานงานกับองค์กรที่มีประสบการณ์สูงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอย่างแร่งด่วน โดยมีการตรวจสอบปริมาณการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตตามบริเวณอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ สำรวจแนวสายสัญญาณใยแก้วนำแสงระหว่างอาคารและสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2559 เพื่อร่วมกันกำหนดขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities: BOQ) สำหรับการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

ปัญหาที่พบ

 1. แนวสายสัญญาณใยแก้วนำแสงบางส่วนที่ถูกวางไปยังอาคารต่างๆถูกฝังกลบลงดิน ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหาแนวสายสัญญาณฯ
 2. จำนวนของสายสัญญาณใยแก้วนำแสงระหว่างบางอาคารถูกใช้จนเต็ม ไม่สามารถที่จะเพิ่มการวางสายสัญญาณฯไปตามอาคารต่างๆได้
 3. แนวสายสัญญาณใยแก้วนำแสงยังไม่ครอบคลุมในบริเวณอาคารใหม่ และอาคารเก่าบางอาคาร
 4. รูปแบบการวางแนวสายสัญญาณใยแก้วนำแสงระหว่างอาคารขาดมาตรฐาน ก่อให้เกิดปัญญาคอขวด (Bottleneck) ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และปัญหาจุดเดียวของความล้มเหลว (Single Point of Failure)
 5. สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย UniNET และ CAT ถูกติดตั้งอยู่ที่อาคาร 7 ซึ่งอยู่ไกลจากบริเวณอาคารใหม่ที่มีแน้วโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงมากในอนาคต
 6. สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในอาคารเป็นสายสัญญาณแบบ UTP Cat-5 ที่ไม่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคต
 7. สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในอาคารหลายตำแหน่งถูกเชื่อมต่อแบบไม่เป็นระบบ ก่อให้เกิดปัญหาคอขวดในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 8. อุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) อุปกรณ์ควบสัญญาณเครือข่ายตามอาคาร (Distribution Switch) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร (Access Switch) เครื่องควบคุมอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Controller) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) เป็นต้น ไม่ทันสมัย และขาดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ไม่ครอบคลุมบริเวณต่างๆที่มีการเรียนการสอน
 10. อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก (Firewall) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางแก้ไข

 1. จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงเส้นทางใหม่ และฝังใต้ดินตามมาตรฐานการวางแนวสายสัญญาณ โดยเพื่อมิให้ก่อปัญหาต่อระบบสาธารณูประโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า และการที่จะต้องขุดถนน หรือให้เกิดผลกระทบในการวางแนวสายให้น้อยที่สุด จึงได้วางแนวเส้นใยแก้วนำแสงตามระบบท่อระบายน้ำที่มหาวิทยาลัยมี
 2. จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงจำนวน 24 ถึง 48 Core และฝังใต้ดินตามมาตรฐานการวางแนวสายสัญญาณจากอาคาร 7 ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ และเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 24 Core จากอาคารเฉลิมพระเกียรติไปอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพิ่มหน่วยเชื่อมสัญญาณย่อย (Node Distribution) ในการเชื่อมสัญญาณไปยังไปยังตึกต่างๆในบริเวณเดียวกัน
 3. จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงระหว่างอาคารไปยังบริเวณอาคารใหม่และอาคารเก่าบางอาคาร ด้วยวิธีการใส่ในท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HTPE และฝังใต้ดินตามมาตรฐานการวางแนวสายสัญญาณ รวมถึงการออกแบบการวางสายสัญญาณฯให้มีความเสถียรมากขึ้น เช่น แบบดาว (Star) หรือ แบบวงแหวนผสมดาว (Ring and Star) เป็นต้น
 4. จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงให้มีรูปแบบการวางสายที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาคอขวด และปัญหาจุดเดียวของความล้มเหลว
 5. จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 24 ถึง 48 Core และฝังใต้ดินตามมาตรฐานการวางแนวสายสัญญาณจากอาคาร 7 ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการเชื่อมสัญญาณ UniNET และ CAT ไปยังบริเวณอาคารใหม่
 6. จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารจากอุปกรณ์สลับสัญญาณ Distribution Switch ไปยัง Access Switch แทนที่การใช้งานสายสัญญาณแบบ UTP CAT-5
 7. จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณแบบ UTP CAT-6 และแก้ไขการเชื่อมต่ออุปกรณ์สลับสัญญาณ Switch ในแต่ละห้องมิให้มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Switch ต่อ Switch
 8. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสมรรถนะสูงที่ทันสมัย ประกอบด้วย
  1. อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) อย่างน้อย จำนวน 1 อุปกรณ์
  2. อุปกรณ์ควบสัญญาณเครือข่ายตามอาคาร (Distribution Switch) อย่างน้อย จำนวน 1 อุปกรณ์
  3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร (Access Switch) อย่างน้อย จำนวน 39 อุปกรณ์
  4. เครื่องควบคุมอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Controller) อย่างน้อย จำนวน 1 อุปกรณ์
  5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) อย่างน้อย จำนวน 230 อุปกรณ์
  6. อุปกรณ์ SDN Controller อย่างน้อย จำนวน 1 อุปกรณ์
  7. อุปกรณ์เครือข่ายรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall อย่างน้อย จำนวน 1 อุปกรณ์
  8. ระบบบริหารจัดการเครือข่าย อย่างน้อย จำนวน 1 ระบบ
 9. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมบริเวณต่างๆที่มีการใช้งานตามความเหมาะสม
 10. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกสมรรถนะสูง (Next Generation Firewall) เพื่อป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเอกสาร : PKRU_Draft_ForPublicHearing.pdf