JA Mero - шаблон joomla Новости

19702600 1535870543154739 8397992715894603837 o

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำโครงการ “Green ARIT” โดยมีกิจกรรมขึ้นจำนวน 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1. กิจกรรม 5 ส. ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. กิจกรรมออฟฟิศสร้างสุขนิสัย ดำเนินการจัดระเบียบสถานที่ทำงาน โต๊ะทำงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นกิจวัตรประจำวัน โดยจะมีการตรวจประเมินทุกวันศุกร์
3. กิจกรรมรวมพลัง Re ดำเนินการนำกระดาษที่ใช้แล้ว (กระดาษหน้าเดียวมาประทับตรา REUSED) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
กิจกรรมนี้นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล เป็นประธาน พร้อมทั้งรองผู้บริหารสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต