JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษา ป.ตรี (กศ.บป) ชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

26 08 601

                  วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุด งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ( กศ.บป) ชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ฐานข้อมูล ThaiLis, proquest และ academic search จำนวน 55 คน ณ ห้อง Refreshing Room ชั้น 2 อาคารหอสมุด (ตึกเก่า)

https://goo.gl/photos/BVbWvmWGo1vxwjYM8