JA Mero - шаблон joomla Новости

03 10 60

                เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการตรวจประเมินสำนักฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/m3OdTRiOmDowIKKI3