JA Mero - шаблон joomla Новости

AR : Augmented Reality การสร้างสื่อเสมือนจริง สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ

04 11 60

             วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม AR : Augmented Reality การสร้างสื่อเสมือนจริง สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ สื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก และอาจารย์ ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการสำนัก โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ และอาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ในการให้การอบรม หลักสูตร การสร้างสื่อเสมือนจริง (AR) ณ.ห้อง Lab 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต