JA Mero - шаблон joomla Новости

สำนักวิทยบริการฯ บริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล (Thailis) ให้กับนักศึกษา

23 01 613

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยหลักสูตรที่เปิดอบรม คือหลักสูตรการสืบค้นวิจัย วิทยานิพนธ์ไทยฉบับเต็ม (Thailis) ฐานข้อมูล E-book และการสืบค้นวิจัย วิทยานิพนธ์ต่างประเทศ

          หากท่านสนใจให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมดังกล่าว สามารถติดต่อหรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ นางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย เบอร์โทรติดต่อ 063-1942615