JA Mero - шаблон joomla Новости

ดร.พิทา จารุพูนผล เป็นวิทยากร Google scholar citations profile ที่ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

26 01 611 26 01 612

                     ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยวิธีของ Webometrics Ranking of World University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น เป็นเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นผู้มีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดียิ่ง จึงได้เชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน ในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งาน Google scholar citations profile ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี