JA Mero - шаблон joomla Новости

ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

03 02 61

 

              เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดจัดประชุมภายในสำนักวิทยบริการฯ นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงและรายงานผล และติดตามการดำเนินงานของสำนัก และพิจารณา (ร่าง) แผนการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักในด้านต่างๆ ณ ห้องโสต 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/DgStLPYTisOYjC853