JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

14 03 61

 

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหลักสูตรโครงการอบรม การเขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองด้านการติดตั้งซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล R และ การทำ Data Mining สำหรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก นำโดย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนัก และ น.ส.ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ รองผู้อำนวยการ โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ระหว่าง วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 17.30 น. .ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม