JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

03 04 613

 

           วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย โดยนางสาวเยาวดี โชติกะ เป็นวิทยากรอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ซึ่งฐานข้อมูลที่อบรมได้แก่ ฐานข้อมูลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับให้กับมหาวิทยาลัยฯ ฐานข้อมูลวิจัยและ วิทยานิพนธ์ มรภ. ภูเก็ต และคำสำคัญในการสืบค้น KM จำนวน 7 คน ณ ห้อง Refreshing room ตึกเก่าหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/D8pXMOJE5UbHiy2D3