JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม

21 06 61

 

            วันที่ 21 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวนความรู้ในการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการด้วยโปรแกรมสนับสนุนการทำรายการสหบรรณานุกรม ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 นำโดย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ รองผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB2) ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/9YgcRAFV3skiaBfq6