JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร

22 06 61

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินโครงการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ในส่วนของงานปรับปรุงระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงเดิม (Existing Fiber Optic Cable) พร้อมทั้งทดสอบสัญญาณ ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 มิถุนายน 2561 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน Internet และ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในบางอาคารและในบางช่วงเวลา จึงเรียนแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-18.00 น.

1.อาคาร 7 → อาคาร 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) (24 คอร์)

2.อาคาร 7 → อาคาร 9 (สำนักกิจการนักศึกษา) (12 คอร์)

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-18.00 น.

3.อาคาร 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) → อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (12 คอร์)

4.อาคาร 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) → อาคารหอสมุดเก่า (12 คอร์)

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-18.00 น.

5.อาคารหอสมุดเก่า → อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดใหม่) (12 คอร์)

6.อาคาร 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) → อาคาร 2 (โรงเรียนสาธิต) (12 คอร์)

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-18.00 น.

7.อาคาร 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) → อาคาร 6 (12 คอร์)

8.อาคาร 1 (อาคารสำนักงานอธิการบดี) → อาคาร 4 (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) (12 คอร์)

 

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-18.00 น.

9.อาคาร 4 (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) → อาคาร 5 (คณะวิทยาการจัดการเก่า) (12 คอร์)