JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการประชุมทางวิชาการ "การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0"

10 07 61

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดให้มีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับในสังคมไทยและในระดับสากล จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0" เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมการอ่าน การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น  โดยร่วมถอดบทเรียนโดยวิทยากรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้และมีการพัฒนาคนที่มีคุณภาพ มีห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ยั่งยืน และนำเยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการพัฒนา จึงขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประเภทต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจในจังหวัดภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          สามารถลงทะเบียนผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ http://pklib.pkru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน