JA Mero - шаблон joomla Новости

การจัดการความรู้ (KM)

19 07 61

19 07 611

 

แผ่นพับการจัดการความรู้ (KM) รวบรวมความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานและการบริการ จำนวน 2 หัวข้อ คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงาน และกิจกรรมหนังสือมีชีวิต ถ้าหากสนใจสามารถสแกน QR Code และสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pkru.ac.th/km/