JA Mero - шаблон joomla Новости

หอสมุดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา

20 07 61

 

            วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา โดยมี นางสาวจิราวรรณ สุทธิธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ทำการต้อนรับคณะนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยมี ดร.อดุล นาคะโร  ดร.อมรรัตน นาคะโร และ ผศ.ดร.วัชรี หิรัญพันธ์  ในฐานะผู้สอนรายวิชาสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุและวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งนี้เพื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอันจะนำไปสู่การเป็น Smart Senior ต่อไป ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติ่ม https://photos.app.goo.gl/sA4koJ7d85gSPU676