JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

14 09 61

 

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย โดยนางสาวเยาวดี โชติกะ เป็นวิทยากรอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ซึ่งฐานข้อมูลที่อบรมได้แก่ ฐานข้อมูล ThaiLis, ProQuset จำนวน 41 คน ณ ห้อง Refreshing Room ชั้น 2 อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/TKbzGPo2J98Ag9Da7