JA Mero - шаблон joomla Новости

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Best Reader Award ยอดนักยืม ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560

20 09 614

 

          วันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวกุลสตรี  ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบของที่ระลึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Best Reader Award ยอดนักยืม ยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้ที่มีสถิติการยืมและกานอ่านอย่างต่อเนื่องมากที่สุด ของหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยแบ่งเป็นประเภท อาจารย์ บุคลากร(เจ้าหน้าที่) นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีรายชื่อดังนี้

  1. อาจารย์ปัณณวิชย์  ผสมทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. นางธนกร  อรรถธรรม บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  3. นางสาวประภัสสร  ใจดี  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ)
  4. นายชยพล  ส่งรอด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ (ภาค กศ.บป.)

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/2ghmpDi9KvhGGjMa7