JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร Microsoft Windows 10 และ Office 2016

27 09 61

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำมาประยุกต์กับการสอนหรือการปฏิบัติงานหลักสูตร "Microsoft Windows 10 และ Office 2016" ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

          สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://gg.gg/person2 หรือ QR Code หรือสามารถสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววิริยา อภิรมย์ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน 7340 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2561