JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.ขอดำเนินการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของอาคารวิทยาการจัดการและอาคารเทคโนโลยีการเกษตร

26 11 61

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร เสร็จสิ้นแล้วนั้น ในการนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอดำเนินการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของอาคารวิทยาการจัดการและอาคารเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลทำให้อินเทอร์เน็ตของอาคารดังกล่าว ใช้งานไม่ได้บางช่วงเวลา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ