JA Mero - шаблон joomla Новости

ผอ.สวท.ร่วมมือปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านความมั่นคงของสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

26 11 611 26 11 612

 

           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าพบ นายศุภโชค  จันทรประทิน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรึกษาถึงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนด้านความมั่นคงของสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ประสานงานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์