JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

04 01 62

 

            วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30-10.30 และ เวลา 14.00-15.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด นำโดย ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักฯ โดยมีนางสาวเยาวดี โชติกะ งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย เป็นวิทยากรอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ซึ่งฐานข้อมูลที่อบรมได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย(ThaiLis),ฐานข้อมูลวิจัยวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ รวมทั้งฐานข้อมูล E-Books จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม 606 คน ณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FvkrPBSRA8VcBUWc6