JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย

21 01 62

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย โดยนางสาวเยาวดี โชติกะ เป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นและวิจัย ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 และ เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป ซึ่งฐานข้อมูลที่อบรมได้แก่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย(ThaiLis),ฐานข้อมูลวิจัยวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ รวมทั้งฐานข้อมูล E-Books จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบัน จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม 172 คน ณ ห้อง Refreshing Room ชั้น 2 อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/mx4ZCfXKhijViQnF7